Regulamin zakupów

Regulamin 

I.  Użyte w Regulaminie terminy oznaczają: 
1. Sklep Internetowy – sklep internetowy PROMEDICA, dostępny pod adresem www.promedica.biz, prowadzony jest przez Sprzedawcę.
2. Klient – osobę fizyczną, posiadająca pełną zdolność prawną do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej, osobę prawną oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawną, która składa Zamówienie. 
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Regulamin – niniejszy regulamin.
5. Strona/Strony  – Sprzedawca i Klient.
6. Treść (Treści) – treści, w szczególności informacje, opinie, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy, w tym utwory w rozumieniu ustawy  z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Klienta lub osobę korzystającą ze strony internetowej Sklepu Internetowego.
7. Towar – rzecz ruchomą uwidocznią na stronie internetowej Sklepu internetowego.
8. Umowa sprzedaży - umowę sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w wyniku złożenia Zamówienia i jego potwierdzenie (przyjęcie) przez Sprzedawcę (potwierdzenie Zamówienia) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
9. Sprzedawca – Promedica Małgorzata Wilk, ul. Leszczyńskiego 15a, 44-270 Rybnik zarejestrowany jest pod numerem NIP: 642-204-30-70, Regon: 241313531
10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedawcy za pomocą strony Internetowej Sklepu internetowego poprzez założone Konto, zgodnie z niniejszym Regulaminem (oferta), określające Towar, jego ilość oraz Cenę.
11. Cena – wartość Towaru wskazana  na stronie internetowej Sklepu Internetowego w złotych polskich wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).
12. Koszty przesyłki – opłaty za dostawę Towaru do miejsca wskazanego w Zamówieniu ponoszone przez Klienta.
13. Konto – zarejestrowany przez Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zindywidualizowany zbiór zasobów telekomunikacyjnych, zawierający niezbędne dane, umożliwiający Klientowi korzystanie ze strony internetowej Sklepu internetowego, w tym złożenie Zamówienia. 
14 Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. opubl. w Dz.U. z 2017r. Nr 459  z późn. zm.).

II. Regulamin określa warunki świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną poprzez korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym m.in. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy, warunki otrzymywania Newslettera, warunki zawierania zawierający niezbędne dane umów, uprawnienia do odstąpienia od umowy, sposób, termin oraz akceptowane formy zapłaty ceny oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 
 
II. Postanowienia ogólne. 
1. Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep Internetowy sprzedaż detaliczną Towarów wolnych od wad za pośrednictwem sieci Internet z dostawą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej oraz  sprzedaży podmiotom realizującym zlecenie w zakresie wyrobów medycznych w rozumieniu art.49 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U.2017.1844 j.t. z późn.  zm.). 
2. Klient może składać Zamówienie przez stronę http://www.promedica.biz.  Klient może porozumiewać się ze Sklepem Internetowym listownie (adres: 44-270 Rybnik ul. Leszczyńskiego 15a) lub drogą elektroniczna (adres: promedica@promedica.biz) albo telefonicznie (nr 324171005).
3. W razie wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności co do Ceny lub dostępności Towaru Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę złożonego Zamówienia.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem, o którym mowa 
w ust. 7 niniejszego punktu,  nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego. 
6. Informacje o Towarze podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w tym jego opis oraz Cena, nie stanowią oferty Sprzedawcy a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
7. Informacja o Cenie podawana na stronie internetowej Sklepu Internetowego ma charakter wiążący dla Stron od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt III ust. 5 Regulaminu. W przypadku podania na stronie internetowej Sklepu Internetowego błędnej informacji o Cenie Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu pierwszym.
8. Osoba korzystająca ze strony internetowej Sklepu Internetowego, w tym Klient, zobowiązana jest do niepodejmowania działań niezgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do niedostarczania Treści o charakterze bezprawnym.
9. Klient jest zobowiązany do podania w składanym Zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających jego realizację.
 10. Warunkiem korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu internetowego oraz składania Zmówień jest:
1) posiadanie aktywnego adresu e-mali umożliwiającego otrzymywanie wiadomości elektronicznych od Sprzedawcy,
2) podanie Sprzedawcy danych niezbędnych do złożenia i wykonania Zamówienia, 
3) dostęp do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową
4) potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem.
11. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę podawanych przez Klienta w związku z korzystaniem ze strony internetowej Sklepu Internetowego dostępne są w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem: http://www.promedica.biz/polityka-prywatności.


III. Rejestracja, składanie Zamówienia i zawieranie umowy.
1. Zamówienie Klienta uważa się za złożone jedynie po:
1) wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego, zaakceptowaniu go przez Klienta i
2) zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu zasad polityki prywatności, pouczenia o odstąpieniu od umowy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i
3) wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
2. Po rejestracji Klient obowiązany jest używać ustalonego wcześniej na stronie internetowej Sklepu Internetowego loginu  i hasła, które są poufne. Konsekwencje ujawnienia logiu i hasła przez Klienta osobom trzecim ponosi wyłącznie Klient.
3. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi potwierdzenie dostarczenia mu przez Sprzedawcę informacji 
o głównych cechach świadczenia Sprzedawcy z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się jego z Klientem oraz o łącznej Cenie za świadczenie Sprzedawcy wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach.
4. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez cała dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia Umowy sprzedaży.
5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres elektroniczny przez siebie wskazany, w której Sprzedawca przyjmuje  otrzymanie Zamówienia, w tym ilość  oraz Cenę za zamówiony Towar (potwierdzenie Zamówienia). Otrzymanie potwierdzenia Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży stanowi dowód , iż złożone przez Klienta Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez niego Ceny wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia. Do chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w zdaniach poprzednich, Zamówienie stanowi dla Sprzedawcy jedynie ofertę zakupu Towaru przez Klienta. 
 
IV. Dostawa Towaru.
1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary przesyłką kurierską lub za pośrednictwem paczkomatów Inpost.
2. Zamówione Towary dostarczane są przez Sprzedawcę pod wskazany przez Klienta adres wskazany w złożonym Zamówieniu lub do wybranego paczkomatu.
3. Termin dostawy zamówionego Towaru może wynosić do czternastu dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia.
4. W przypadku, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno Zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części Zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej części Zamówienia. Anulowanie części Zamówienia przez Klienta jest dopuszczalne jednie do chwili otrzymania przez niego potwierdzania Zamówienia (pkt III ust. 5 niniejszego Regulaminu). 
 
V. Sposoby zapłaty Ceny oraz kosztów dostarczenia Towaru.
Cena  za Towary oraz koszty dostarczenia Towaru winny być zapłacone przez Klienta jedynie w następujący sposób:
1)  za pobraniem, przy odbiorze Towaru
2)  przelewem (tradycyjnym) na rachunek bankowy Sprzedawcy nr:
- 49 1140 2004 0000 3602 6461 0240 - rachunek podstawowy w mBanku
3)  za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności online.
Sprzedający akceptuje następujące sposoby płatności: tradycyjny przelew bankowy, płatność online i kartą płatniczą za pośrednictwem eCard, płatność gotówką przy odbiorze oraz dostarcza Towaru w następujący sposób: kurierem (DHL. Poczta Polska) oraz do paczkomatów (Inpost)
 
VI. System rabatowy.
1. Wielkość przyznanego rabatu oraz termin jego ważności określony jest na kuponie rabatowym.
2. W przypadku nabycia prawa do kilku różnych poziomów rabatów, naliczany jest rabat najwyższy co do wysokości.
3. Przyznane rabaty nie sumują się.
4. Rabat liczony jest od kwoty brutto każdego z zamówionych Towarów.
5. Rabat obejmuje wyłącznie Ceny towarów. Nie dotyczy kosztów przesyłki.
6. System rabatowy obowiązuje na czas nieokreślony. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w naliczaniu rabatów w zależności od polityki cenowej producentów towarów oferowanych w Sklepie Internetowym oraz sprzedaży Towarów i zestawów Towarów w cenach promocyjnych poza systemem rabatowym. Zmiany w naliczaniu rabatów i sprzedaży w cenach promocyjnych, o których mowa w zadaniu poprzednim,  nie dotyczą złożonych przez Klienta Zamówień.

 
VII. Odpowiedzialność Sprzedawcy. 
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, uniemożliwiające mu lub utrudniające poprawne korzystanie ze strony internetowej Sklepu internetowego. 
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1) utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią jego sprzętu i systemu komputerowego lub innymi okolicznościami powstałych z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę,
2) skutki korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
3) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym, powstałych z przyczyn niezawinionych po stronie Sprzedawcy,
4) Treści zamieszczone przez osoby korzystające ze strony internetowej  Sklepu Internetowego. 
5) za niedostępność stron internetowej Sklepu Internetowego  wskutek siły wyższej oraz zachowań Klienta oraz osób trzecich.
3. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.
 
VIII. Spory  między Stronami. 
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę miejsce zamieszkania strony występującej w charakterze powoda.
 
IX. Prawa autorskie.
1. Treść umieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim i nie może być zmieniana i uzupełniana, chyba że właściciel strony wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość strony internetowej Sklepu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana z naruszeniem ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych  .
2. Znaki towarowe, loga, zdjęcia produktów oraz utwory plastyczne umieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystane bez zgody ich właścicieli.
 
X. Postanowienia końcowe.
1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego  postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2017.1219) oraz ustawy z dna 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2017.683 z późn. zm) .
3. Regulamin odwiązuje od dnia 25 maja 2018r. i stosuje się po jego akceptacji przez Klienta do Zamówień złożonych po tym dniu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl