Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu Internetowy sklep medyczny Promedica

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 

1. Ilekroć w niniejszej polityce prywatności jest mowa o „Sklepie Internetowym”, „Kliencie”, „Umowie sprzedaży”, „Koncie”, należy rozumieć te terminy zgodnie z definicjami zawartymi w pkt I Regulaminu sklepu internetowego Promedica.

2. Funkcjonowanie Sklepu Internetowego wymaga przetwarzania następujących danych Klienta:

- do założenia i funkcjonowania Konta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu Klienta;

- do zawarcia Umowy sprzedaży: imię i nazwisko Klienta (jeżeli Klient jest osobą fizyczną i nie dokonuje zakupu jako przedsiębiorca) albo nazwa i numer NIP Klienta (w pozostałych przypadkach), dane adresowe (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto)

3. Wskazane wyżej dane Klienta będącego osobą fizyczną stanowią jego dane osobowe (zwane dalej „Danymi Osobowymi”).

4. Dane Osobowe są przetwarzanie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).

5. Administratorem Danych Osobowych jest Promedica Małgorzata Wilk, ul. Leszczyńskiego 15a, 44-270 Rybnik zarejestrowany jest pod numerem NIP: 642-204-30-70, Regon: 241313531 (zwana dalej „Administratorem”).

6. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych można się kontaktować Administratorem (ul. Leszczyńskiego 15a, 44-270 Rybnik, promedica@promedica.biz, tel. 324171005

7. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

8. Dane Osobowe są przetwarzane w celach założenia i funkcjonowania Konta, zawierania Umów sprzedaży, w tym do wykonywania przez Administratora wszystkich praw i obowiązków związanych z realizacją ww. celów.

9. Odbiorcami Danych Osobowych są pracownicy Administratora i współpracownicy Administratora współpracujący z Administratorem w realizacji ww. celów przetwarzania, w tym w szczególności:

- eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-043 Warszawa), przy ulicy Czackiego 7/9/11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym 30.259.488,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 521-31-03-040. – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu umożliwienia dokonania płatności online (w przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem systemu płatności eCard, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne Administratorowi lub przechowywane przez Administratora),

Dane Osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.

10. Administrator nie zamierza przekazywać Danych Osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

11. Dane Osobowe są przechowywane przez okres realizacji ww. celów przetwarzania, a następnie do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z realizacją ww. celów przetwarzania, w szczególności roszczeń z tytułu zawartych Umów sprzedaży.

12. Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich Danych Osobowych, a w przypadkach określonych prawem także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma również prawo do przenoszenia danych;

13. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail promedica@promedica.biz

14. Klient ma prawo do wniesienia skargi do określonego prawem organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego Danych Osobowych narusza przepisy RODO.

15. Podanie przez Klienta Danych Osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; podanie przez Klienta Danych Osobowych jest jednak warunkiem założenia i funkcjonowania Konta, zawierania Umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych będzie zatem odpowiednio brak możliwości założenia i funkcjonowania Konta, zawierania Umów sprzedaży.

16. Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Danych Osobowych.

17. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

19. Strona promedica.biz wykorzystuje technologię cookies jedynie wykorzystywany do zapamiętania id sesji, zalogowania i obsługi koszyka. Jeżeli Klient nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić Klient znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących ze strony promedica.biz Administrator nie może zagwarantować jej poprawnego działania. Jeżeli Klient zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin strony promedica.biz chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

20. Google AdWords wykorzystuje technologię cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Klienta, w celu umożliwienia przez stronę promedica.biz oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi osobowymi Klienta i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Jeżeli Klient nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania strony promedica.biz. Jeżeli Klient zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin strony promedica.biz chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

22. Strona promedica.biz w ramach usługi Adwords korzysta z funkcji remarketingu opartej o technologię cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Klienta. Google gromadzi na swoich serwerach dane w celu tworzenia grup odbiorców, którym na podstawie aktywności użytkownika na stronie, w sieci wyszukiwania oraz sieci reklamowej Google mogą być wyświetlane spersonalizowane reklamy remarketingowe. Google może przekazywać informację gromadzone w ramach cookies osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Klient w każdej chwili może zrezygnować z pliku cookies odpowiedzialnego za wyświetlanie reklam remarketingowych na stronie www.google.pl/settings/ads/. Jeżeli Klient zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin strony promedica.biz chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Ad. II

Polityka prywatności obowiązująca do 25 maja 2018

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Aktualizacji danych możesz dokonać samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy. W celu usunięcia swoich danych prosimy o przesłanie takiej dyspozycji drogą elektroniczną na adres promedica@promedica.biz

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w promedica.biz

Kto jest administratorem danych osobowych promedica.biz?

Administratorem danych osobowych promedica.biz (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Promedica Małgorzata Wilk, ul. Leszczyńskiego 15a, 44-270 Rybnik

NIP: 642-204-30-70,

Regon: 241313531

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator wdrożył w promedica.biz politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

A. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy promedica.biz, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

B. System IT promedica.biz spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w promedica.biz, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z promedica.biz

W trakcie rejestracji prosimy o:

1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z korzystaniem z promedica.biz;

3. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez promedica.biz i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

B. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2. NIP - tylko w przypadku instytucji;

3. adres dostawy (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

Jeżeli na fakturze mają się pojawić inne dane niż na przesyłce to prosimy o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji;

2. NIP;

3. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto);

W przypadku, kiedy przy składaniu kolejnego zamówienia Klient wybierze inny adres dostawy lub inne dane do faktury musi je ponownie podać analogicznie do sytuacji wskazanej powyżej.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez promedica.biz i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :

  • DHL Parcel Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa
  • Poczta Polska spółka akcyjna ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
  • InPost S.A. ul. Wielicka 28 BUSINESS PARK Budynek B, 30-552 Kraków

2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego firmy Promedica Małgorzata Wilk

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez promedica.biz

promedica.biz współpracuje z następującymi operatorami płatności:

a. eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-043 Warszawa), przy ulicy Czackiego 7/9/11

IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na promedica.biz

A. promedica.biz (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta promedica.biz automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z promedica.biz. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na promedica.biz i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji promedica.biz w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. promedica.biz (cookies)

promedica.biz wykorzystuje technologię „cookies” która nie śledzi użytkowników w żaden sposób, nie personalizuje wyglądu strony, jest jedynie wykorzystywane jest do zapamiętania id sesji, zalogowania i obsługi koszyka.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z promedica.biz nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w promedica.biz chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez promedica.biz oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania promedica.biz

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w promedica.biz chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów promedica.biz

promedica.biz bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w promedica.biz linki do innych stron internetowych. promedica.biz nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, promedica.biz dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa promedica.biz

promedica.biz zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania promedica.biz lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie promedica.biz powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem http://www.promedica.biz/polityka-prywatnosci

VIII. Kontakt

promedica.biz kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

 

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności,
w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres promedica@promedica.biz bądź telefonicznie pod numerem 032 417-10-05.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Promedica Małgorzata Wilk, ul. Leszczyńskiego 15a, 44-270 Rybnik

{nocache:d2846c02483362a94e8ea1cfe511b275#0}
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl